២៥
មិថុនា

luckyluxkep

how to download and install khmer unicode for my sony Xperia Ray .please me ant i want to any news in khmer

ចម្លើយ

leam_lidara

I never try yet. But I only think that it's not easy. I ever try twice, in the result is I cannot install it on my phone too. But if I have more time, I will try to install it via my self method. I hope this will work. If it work, I will reply you back soon. Best regard.

នៅថ្ងៃ

Mr. BOI

អ្វី​ដែល​អ្នកត្រូវធ្វើមុនគេគឺអ្នកត្រូវ Root វាជាមុនសិន (Sear)
បន្ទាប់មកដំឡើង​កម្មវិធី Font Changer (​ស្វែងរក​ក្នុង Google Play Store)  
Copy Font ឈ្មោះ Nokora.ttf ដាក់​ក្នុង Folder (SDCard\.fontchanger) ក្នុង Memory របស់អ្នក​
ដើម្បី​អាចវាយបានអ្នកត្រូវដំឡើង Keyboard Multi-Language (​ស្វែងរក​ក្នុង Google Play Store) និង Khmer Plug In Keyboard
វាមិនប្រាកដថាដើរ ១០០% ព្រោះ​យូនីកូដសម្រាប់ Android នៅមិនទាន់អាច​ប្រើ​បានគ្រប់ Devices ទេ ម្យ៉ាង​ទៀតវា​អាស្រ័យ​លើ ROM របស់អ្នក Support យូនីកូដឫ​ក៏​អត់

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយរបស់អ្នក

សូមឆ្លើយចម្លើយ​ជាខ្មែរទៅនឹង​សំណួរខាងលើ ។

ដើម្បីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

ឆ្លើយតាម Facebook