វិច្ឆិកា

Borey Hean

how to bypass facebook photo verification?

ចម្លើយ

Ejiofor

ពិតជាអ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​កំពុង​ស្វែងរក​

kissanime

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយរបស់អ្នក

សូមឆ្លើយចម្លើយ​ជាខ្មែរទៅនឹង​សំណួរខាងលើ ។

ដើម្បីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

ឆ្លើយតាម Facebook