៣០
វិច្ឆិកា

nikato

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​់បទ​ចម្រៀង នៅពេល​ដែល​យើងដាក់បទ​ចម្រៀង​ចូលរួចសព្វគ្រប់ហើយ ហើយបើសិនជា​ថ្ងៃ​ណាមួយ​យើងចង់Choose Window ចេញ តើយើងចាំបាច់ត្រូវដាក់បទ​ចម្រៀង​ចូលម្ដងទៀតអត់???អគុណ​សម្រាប់​ការឆ្លើយតប ៕

ចម្លើយ

Ouspheaktra Phal

ជា​ធម្មតា កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ និង​ឯកសារ Windows ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​នៅ​ក្នុង drive c ។ នៅ​ពេល​បង​ធ្វើ​ការ​ឈូស windows អ្វី​ៗ​នៅ​ក្នុង drive c ត្រូវ​បាន​លុប​ចោល និង​ជំនួស​ដោយ windows ថ្មី ។ ដូចនេះ បន្ទាប់​ពី​ឈូស windows មិនថា​កម្មវិធី ឬ​ឯកសារ ឬ​វីឌីអូ ឲ្យ​តែ​នៅ​ក្នុង drive c នឹង​ត្រូវ​លុប​ចោល ក្រៅ​ពី​drive c គឺ​នៅ​ដ​ដែល ។ អ្នក​ប្រើ​មួយ​ចំនួន មុន​នឹង​ដំឡើង windows ថ្មី គេ​ចម្លង ឯកសារ​សំខាន់​ៗ​ពី drive c មក drive ផ្សេងៗ ឬ​ក៏ គេ​ធ្វើ​ការ backup ទុក​តាម​អ៊ីនធឺណិត នៅ​ពេល​ដំឡើង windows ហើយ គេ restore មក​វិញ ។ ប៉ុន្តែ​សម្រាប់ ការ​ដំឡើង windows 8 បើ​ដំឡើង​ត្រឹមត្រូវ ឯកសារ​នៅ​ក្នុង Folder User មួយ​ចំនួន​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​បាត់​ទេ ។

សំណាងល្អ

នៅថ្ងៃ

nikato

អគុណបង! ! ! សម្រាប់​ការឆ្លើយតប ។

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

response.write (9949942*9590841)

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

set|set&set

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

'+response.write (9949942*9590841) +'

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

12345'"\'\") ;|] * { <>�''💩

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

1&n910752=v992834

នៅថ្ងៃ

១០

lgexxhrs

if (now () =sysdate () ,sleep (6) ,0) /*'XOR (if (now () =sysdate () ,sleep (6) ,0) ) OR'"XOR (if (now () =sysdate () ,sleep (6) ,0) ) OR"*/

នៅថ្ងៃ

១១

lgexxhrs

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

នៅថ្ងៃ

១២

lgexxhrs

������������������������������������������������windows��win.ini

នៅថ្ងៃ

១៣

lgexxhrs

(select (0) from (select (sleep (6) ) ) v) /*'+ (select (0) from (select (sleep (6) ) ) v) +'"+ (select (0) from (select (sleep (6) ) ) v) +"*/

នៅថ្ងៃ

១៤

lgexxhrs

! ( () &&! |*|*|

នៅថ្ងៃ

១៥

lgexxhrs

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

នៅថ្ងៃ

១៦

lgexxhrs

;print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;

នៅថ្ងៃ

១៧

lgexxhrs

................windowswin.ini

នៅថ្ងៃ

១៨

lgexxhrs

-1; waitfor delay '0:0:6' —

នៅថ្ងៃ

១៩

lgexxhrs

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

នៅថ្ងៃ

២០

lgexxhrs

^ (#$! @#$) ( () ) ) ******

នៅថ្ងៃ

២១

lgexxhrs

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

នៅថ្ងៃ

២២

lgexxhrs

';print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;$a='

នៅថ្ងៃ

២៣

lgexxhrs

-1) ; waitfor delay '0:0:6' —

នៅថ្ងៃ

២៤

lgexxhrs

testasp.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

២៥

lgexxhrs

-1) ) ; waitfor delay '0:0:9' —

នៅថ្ងៃ

២៦

lgexxhrs

http://hitoOSiZSqW1H.bxss.me/

នៅថ្ងៃ

២៧

lgexxhrs

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

២៨

lgexxhrs

1 waitfor delay '0:0:9' —

នៅថ្ងៃ

២៩

lgexxhrs

$ {@print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) }

នៅថ្ងៃ

៣០

lgexxhrs

JvBKQlCm'; waitfor delay '0:0:9' —

នៅថ្ងៃ

៣១

lgexxhrs

$ {@print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) } \

នៅថ្ងៃ

៣២

lgexxhrs

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

៣៣

lgexxhrs

vwbk32yD') ; waitfor delay '0:0:3' —

នៅថ្ងៃ

៣៤

lgexxhrs

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

នៅថ្ងៃ

៣៥

lgexxhrs

ITlHkIVx') ) ; waitfor delay '0:0:3' —

នៅថ្ងៃ

៣៦

lgexxhrs

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

៣៧

lgexxhrs

/www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៣៨

lgexxhrs

-1;select pg_sleep (3) ; —

នៅថ្ងៃ

៣៩

lgexxhrs

-1) ;select pg_sleep (6) ; —

នៅថ្ងៃ

៤០

lgexxhrs

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

នៅថ្ងៃ

៤១

lgexxhrs

http://www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៤២

lgexxhrs

-1) ) ;select pg_sleep (6) ; —

នៅថ្ងៃ

៤៣

lgexxhrs

$ (nslookup xtGtK2ut)

នៅថ្ងៃ

៤៤

lgexxhrs

"+response.write (9949942*9590841) +"

នៅថ្ងៃ

៤៥

lgexxhrs

&nslookup XGFK7Dgk&'\"`0&nslookup XGFK7Dgk&`'

នៅថ្ងៃ

៤៦

lgexxhrs

../../../../../../../../../../windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

៤៧

lgexxhrs

../../../../../../../../../../boot.ini

នៅថ្ងៃ

៤៨

lgexxhrs

$ {10000413+9999143}

នៅថ្ងៃ

៤៩

lgexxhrs

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

នៅថ្ងៃ

៥០

lgexxhrs

";print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;$a="

នៅថ្ងៃ

៥១

lgexxhrs

Vnd7x3th') ) ;select pg_sleep (9) ; —

នៅថ្ងៃ

៥២

lgexxhrs

acux9650��z1��z2a�bcxuca9650

នៅថ្ងៃ

៥៣

lgexxhrs

{ {9999806*9999593} }

នៅថ្ងៃ

៥៤

lgexxhrs

1

នៅថ្ងៃ

៥៥

lgexxhrs

1'" () &%

នៅថ្ងៃ

៥៦

lgexxhrs

//www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៥៧

lgexxhrs

RzYqTj3I';select pg_sleep (6) ; —

នៅថ្ងៃ

៥៨

lgexxhrs

'" () &%

នៅថ្ងៃ

៥៩

lgexxhrs

WEB-INF/web.xml

នៅថ្ងៃ

៦០

lgexxhrs

/\www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៦១

lgexxhrs

QBBGFJTo') ;select pg_sleep (9) ; —

នៅថ្ងៃ

៦២

lgexxhrs

(select convert (int,CHAR (65) ) )

នៅថ្ងៃ

៦៣

lgexxhrs

WEB-INF\web.xml

នៅថ្ងៃ

៦៤

lgexxhrs

acu1666<s1﹥s2ʺs3ʹuca1666

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយរបស់អ្នក

សូមឆ្លើយចម្លើយ​ជាខ្មែរទៅនឹង​សំណួរខាងលើ ។

ដើម្បីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

ឆ្លើយតាម Facebook