៣០
វិច្ឆិកា

nikato

តើមានបងប្រុស ឬ បងស្រីណា​ដែល​មាន​ចំណងជើង​CD Pleng Record ចាប់ពីវ៉ុល 01ដល់31 ដែរអត់???​ព្រោះ​អី​ខ្ញុំ​បានCopyបទ​ចម្រៀង​ពីគេហើយ​គ្មាន​Vol គ្មាន​ចំណងជើង​អីច្បាស់លាស់ទេ គឺគេបានRenameជា​ឈ្មោះ​របស់គេ​ទាំងអស់ ។ ដូច្នេះ​ខ្ញុំ​ពិបាក​ក្នុង​ការ ដាក់វា​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​គ្រប់បទចម្រៀងណាស់ ។

ចម្លើយ

Ouspheaktra Phal

  1. បង​ចូល​ទៅ​គេហទំព័រ www.khmer4ever.com
  2. search ពាក្យ pleng record vol ??? 
  3. ពេល​ឃើញ​ហើយ ចុច​លើ vol នោះ
  4. មើល​ចុះ​ក្រោម​បន្តិច បង​នឹង​ឃើញ​ចំណង​ជើង​បទ​ចម្រៀង (សរសេរ​ជាអង់គ្លេស ប្រកប​ខ្មែរ)

តាម​គេហទំព័រ​នេះ បង​ក៏​អាច​ទាញ​យក​បទ​ចម្រៀង​ទាំង​នោះ ម្ដង​មួយបទ ឬ​ម្ដង​មួយvol ក៏​បាន​ដែរ ។

សំណាង​ល្អ 

នៅថ្ងៃ

nikato

www.khmertracklist.blogspot.com

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

response.write (9287048*9138745)

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

set|set&set

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

'+response.write (9287048*9138745) +'

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

$ (nslookup kmcJloFC)

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

"+response.write (9287048*9138745) +"

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

../../../../../../../../../../windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

../../../../../../../../../../boot.ini

នៅថ្ងៃ

១០

lgexxhrs

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

នៅថ្ងៃ

១១

lgexxhrs

$ {10000195+10000416}

នៅថ្ងៃ

១២

lgexxhrs

if (now () =sysdate () ,sleep (6) ,0) /*'XOR (if (now () =sysdate () ,sleep (6) ,0) ) OR'"XOR (if (now () =sysdate () ,sleep (6) ,0) ) OR"*/

នៅថ្ងៃ

១៣

lgexxhrs

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

នៅថ្ងៃ

១៤

lgexxhrs

................windowswin.ini

នៅថ្ងៃ

១៥

lgexxhrs

(select (0) from (select (sleep (6) ) ) v) /*'+ (select (0) from (select (sleep (6) ) ) v) +'"+ (select (0) from (select (sleep (6) ) ) v) +"*/

នៅថ្ងៃ

១៦

lgexxhrs

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

នៅថ្ងៃ

១៧

lgexxhrs

;print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;

នៅថ្ងៃ

១៨

lgexxhrs

-1; waitfor delay '0:0:9' —

នៅថ្ងៃ

១៩

lgexxhrs

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

នៅថ្ងៃ

២០

lgexxhrs

! ( () &&! |*|*|

នៅថ្ងៃ

២១

lgexxhrs

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

នៅថ្ងៃ

២២

lgexxhrs

testasp.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

២៣

lgexxhrs

-1) ; waitfor delay '0:0:9' —

នៅថ្ងៃ

២៤

lgexxhrs

';print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;$a='

នៅថ្ងៃ

២៥

lgexxhrs

^ (#$! @#$) ( () ) ) ******

នៅថ្ងៃ

២៦

lgexxhrs

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

២៧

lgexxhrs

-1) ) ; waitfor delay '0:0:3' —

នៅថ្ងៃ

២៨

lgexxhrs

";print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;$a="

នៅថ្ងៃ

២៩

lgexxhrs

&nslookup SlEsUmtM&'\"`0&nslookup SlEsUmtM&`'

នៅថ្ងៃ

៣០

lgexxhrs

12345'"\'\") ;|] * { <>�''💩

នៅថ្ងៃ

៣១

lgexxhrs

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

នៅថ្ងៃ

៣២

lgexxhrs

1&n916327=v917548

នៅថ្ងៃ

៣៣

lgexxhrs

������������������������������������������������windows��win.ini

នៅថ្ងៃ

៣៤

lgexxhrs

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

នៅថ្ងៃ

៣៥

lgexxhrs

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

៣៦

lgexxhrs

1 waitfor delay '0:0:3' —

នៅថ្ងៃ

៣៧

lgexxhrs

$ {@print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) } \

នៅថ្ងៃ

៣៨

lgexxhrs

9Gv1x10d'; waitfor delay '0:0:3' —

នៅថ្ងៃ

៣៩

lgexxhrs

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

៤០

lgexxhrs

J1ji4xtj') ; waitfor delay '0:0:6' —

នៅថ្ងៃ

៤១

lgexxhrs

http://hitbxkfeRnIXf.bxss.me/

នៅថ្ងៃ

៤២

lgexxhrs

RUdBVHkY') ) ; waitfor delay '0:0:6' —

នៅថ្ងៃ

៤៣

lgexxhrs

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

នៅថ្ងៃ

៤៤

lgexxhrs

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

នៅថ្ងៃ

៤៥

lgexxhrs

-1;select pg_sleep (9) ; —

នៅថ្ងៃ

៤៦

lgexxhrs

/www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៤៧

lgexxhrs

WEB-INF/web.xml

នៅថ្ងៃ

៤៨

lgexxhrs

-1) ;select pg_sleep (9) ; —

នៅថ្ងៃ

៤៩

lgexxhrs

7hnXaGMI';select pg_sleep (3) ; —

នៅថ្ងៃ

៥០

lgexxhrs

1'" () &%

នៅថ្ងៃ

៥១

lgexxhrs

YuwRaoIv') ;select pg_sleep (3) ; —

នៅថ្ងៃ

៥២

lgexxhrs

acux10296��z1��z2a�bcxuca10296

នៅថ្ងៃ

៥៣

lgexxhrs

$ {@print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) }

នៅថ្ងៃ

៥៤

lgexxhrs

WEB-INF\web.xml

នៅថ្ងៃ

៥៥

lgexxhrs

-1) ) ;select pg_sleep (3) ; —

នៅថ្ងៃ

៥៦

lgexxhrs

http://www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៥៧

lgexxhrs

//www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៥៨

lgexxhrs

'" () &%

នៅថ្ងៃ

៥៩

lgexxhrs

OamR9TZB') ) ;select pg_sleep (6) ; —

នៅថ្ងៃ

៦០

lgexxhrs

/\www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៦១

lgexxhrs

(select convert (int,CHAR (65) ) )

នៅថ្ងៃ

៦២

lgexxhrs

acu2851<s1﹥s2ʺs3ʹuca2851

នៅថ្ងៃ

៦៣

lgexxhrs

{ {10000044*9999424} }

នៅថ្ងៃ

៦៤

lgexxhrs

1

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយរបស់អ្នក

សូមឆ្លើយចម្លើយ​ជាខ្មែរទៅនឹង​សំណួរខាងលើ ។

ដើម្បីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

ឆ្លើយតាម Facebook