៣០
វិច្ឆិកា

MANATKEO

សព្វ​ថ្ងៃ​ខ្ញុំ​ប្រើ​Google Chrome Version 44.0 ។ ហើយនៅ​ដែល​ខ្ញុំ​Log in ចូលទៅFacebook ដោយគ្រាន់វាយEmail ស្រាប់តែPassword ចេញមកជាមួយ​គ្នា​ដែរ ។ ហើយដល់ពេល​ខ្ញុំ​Log in ចូលទៅFacebook ហាក់បី​ដូចជា​រញ៉េរញ៉ៃខ្លាំងណាស់ ។ ដូចជា​កន្លែង​ដែល​សម្រាប់​ឲ្យ​យើងមើលNofication កន្លែងSearch នឹងកន្លែង​ផ្សេងទៀត​ដែល​នៅមួយជួរ​ខាងលើ​នេះគឺបានផ្លាស់ទីតាំងទៅកៀនខាង​ឆ្វេង​ដៃរ​ទាំងអស់ ។ ហើយមិនមានកន្លែង​សម្រាប់​Like Comment និងShareទេគឺបាត់​ទាំងអស់ ។ តើ​មកពី​បញ្ហា​អីទៅ?

ចម្លើយ

Ouspheaktra Phal

ករណី​ដែល log in ហើយ​វា​លោត password ឲ្យ​ស្រេច មក​ពី​កាល​ពី​បង log in សារ​មុន វា​បង្ហាញ​ឲ្យ save password ហើយ​បង​ចុច yes ទើប​បាន​ជា​វា​រក្សា password នោះ​ទុក ហើយ​លោត​ចេញ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។ ដើម្បី​លុប password ដែល​បាន​រក្សាទុក​នោះ បង​ត្រូវ​ចូល​ក្នុង Chrome menu (សញ្ញា​ត្រេ3​នៅ​ខាង​លើខាង​ស្ដាំ) បន្ទាប់​មក​ទៀត​ចុច setting ហើយ​រំកិល​ដល់​ក្រោម បងចុច​លើ show advanced setting... ហើយ​រំកិល​ចុះ​ក្រោម​ទៀត រហូត​ដល់​ពាក្យ​ពណ៌​ខៀវ manage passwords បងចុច​លើ​វា​ទៅ បង​នឹង​ឃើញ​គេហទំព័រ​ដែល​បាន​រក្សា password ទុក បើ​បង​ចង់​លុប បង​គ្រាន់​តែ​ចុច​សញ្ញា​ខ្វែង​នៅ​កៀន​គេហទំព័រ​នោះ​ទៅ​ជាការស្រេច ។

ហើយ​ករណី​ដែល​ក្នុង facebook រញ៉េរញ៉េ វា​ប្រហែល គ្រាន់​តែ​ប្រហែល​ទេ វាបណ្ដាល​មក​ពី google chrome របស់​បង​ប្រើ​រក្សា​ទុក cookies, caches, histories... រញ៉េរញ៉ៃ​ច្រើន​ពេក ឬ​ក៏​មក​ពី google chrome នោះ​ដំឡើង extension រញ៉េរញ៉ៃ​​ច្រើន​ពេក ។ ដើម្បី​លុប cookies, caches, histories... បង​ត្រូវចុច​លើ chrome menu ដ​ដែល ហើយ​យក​ពាក្យ history ហើយ​ចុច​លើ​ប៊ូតុង clear browsing data... ហើយ​បង​គ្រីស​លើ​អ្វី​ដែល​បង​ចង់​លុប ចុង​បញ្ចប់​ចុច​លើ clear browsing data ជា​ការ​ស្រេច ។ រីឯ ដើម្បី​លុប extension វិញ បង​ត្រូវ​ចូល chrome menu > extensions បង​នឹង​ឃើញ​extensionsជា​ច្រើន​ដែល​បង​បាន​ដំឡើង ឬ​ត្រូវ​បាន​ដំឡើង​ដោយ​ខ្លួន​វា (ក្នុង​ករណី​បង​មិន​បាន​ការពារ​ត្រឹមត្រូវ) ហើយ​បង​មើល extensions ណាមិន​ស្គាល់ ឬ​មិន​ប្រើ បង​គ្រាន់​តែ​ចុច​លើរូបធុង​សម្រាម​ដែល​នៅ​កៀន​extension នោះ​ទៅ​ជា​ការស្រេច ។

នៅថ្ងៃ

Ejiofor

 ​ព័ត៌មាន​ដែល​អ្នក​ផ្ដល់​ជូន​នៅលើ​គេហទំព័រនេះបានជួយ​ខ្ញុំ​យ៉ាង​ខ្លាំង ។ អរគុណ​សម្រាប់​ពេលវេលានិង​ការងារ​របស់អ្នក ។

instagram search

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

response.write (9824435*9045803)

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

set|set&set

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

'+response.write (9824435*9045803) +'

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

$ (nslookup EBfanAgl)

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

12345'"\'\") ;|] * { <>�''💩

នៅថ្ងៃ

១០

lgexxhrs

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

នៅថ្ងៃ

១១

lgexxhrs

������������������������������������������������windows��win.ini

នៅថ្ងៃ

១២

lgexxhrs

1&n909471=v915879

នៅថ្ងៃ

១៣

lgexxhrs

if (now () =sysdate () ,sleep (9) ,0) /*'XOR (if (now () =sysdate () ,sleep (9) ,0) ) OR'"XOR (if (now () =sysdate () ,sleep (9) ,0) ) OR"*/

នៅថ្ងៃ

១៤

lgexxhrs

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

នៅថ្ងៃ

១៥

lgexxhrs

................windowswin.ini

នៅថ្ងៃ

១៦

lgexxhrs

(select (0) from (select (sleep (9) ) ) v) /*'+ (select (0) from (select (sleep (9) ) ) v) +'"+ (select (0) from (select (sleep (9) ) ) v) +"*/

នៅថ្ងៃ

១៧

lgexxhrs

(select convert (int,CHAR (65) ) )

នៅថ្ងៃ

១៨

lgexxhrs

'" () &%

នៅថ្ងៃ

១៩

lgexxhrs

acu2564<s1﹥s2ʺs3ʹuca2564

នៅថ្ងៃ

២០

lgexxhrs

/\www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

២១

lgexxhrs

acux10701��z1��z2a�bcxuca10701

នៅថ្ងៃ

២២

lgexxhrs

{ {10000368*9999604} }

នៅថ្ងៃ

២៣

lgexxhrs

1

នៅថ្ងៃ

២៤

lgexxhrs

"+response.write (9824435*9045803) +"

នៅថ្ងៃ

២៥

lgexxhrs

../../../../../../../../../../windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

២៦

lgexxhrs

&nslookup yrYqZUGQ&'\"`0&nslookup yrYqZUGQ&`'

នៅថ្ងៃ

២៧

lgexxhrs

../../../../../../../../../../boot.ini

នៅថ្ងៃ

២៨

lgexxhrs

$ {9999302+9999880}

នៅថ្ងៃ

២៩

lgexxhrs

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

នៅថ្ងៃ

៣០

lgexxhrs

! ( () &&! |*|*|

នៅថ្ងៃ

៣១

lgexxhrs

;print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;

នៅថ្ងៃ

៣២

lgexxhrs

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

នៅថ្ងៃ

៣៣

lgexxhrs

-1; waitfor delay '0:0:3' —

នៅថ្ងៃ

៣៤

lgexxhrs

testasp.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៣៥

lgexxhrs

';print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;$a='

នៅថ្ងៃ

៣៦

lgexxhrs

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

នៅថ្ងៃ

៣៧

lgexxhrs

-1) ; waitfor delay '0:0:3' —

នៅថ្ងៃ

៣៨

lgexxhrs

^ (#$! @#$) ( () ) ) ******

នៅថ្ងៃ

៣៩

lgexxhrs

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

៤០

lgexxhrs

";print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;$a="

នៅថ្ងៃ

៤១

lgexxhrs

-1) ) ; waitfor delay '0:0:3' —

នៅថ្ងៃ

៤២

lgexxhrs

$ {@print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) }

នៅថ្ងៃ

៤៣

lgexxhrs

1 waitfor delay '0:0:6' —

នៅថ្ងៃ

៤៤

lgexxhrs

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

៤៥

lgexxhrs

$ {@print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) } \

នៅថ្ងៃ

៤៦

lgexxhrs

0MO5VQVb'; waitfor delay '0:0:6' —

នៅថ្ងៃ

៤៧

lgexxhrs

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

៤៨

lgexxhrs

JV344fFQ') ; waitfor delay '0:0:9' —

នៅថ្ងៃ

៤៩

lgexxhrs

http://hitSWUjzASSWW.bxss.me/

នៅថ្ងៃ

៥០

lgexxhrs

seXQyq3d') ) ; waitfor delay '0:0:3' —

នៅថ្ងៃ

៥១

lgexxhrs

-1;select pg_sleep (3) ; —

នៅថ្ងៃ

៥២

lgexxhrs

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

នៅថ្ងៃ

៥៣

lgexxhrs

-1) ;select pg_sleep (6) ; —

នៅថ្ងៃ

៥៤

lgexxhrs

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

នៅថ្ងៃ

៥៥

lgexxhrs

WEB-INF/web.xml

នៅថ្ងៃ

៥៦

lgexxhrs

-1) ) ;select pg_sleep (6) ; —

នៅថ្ងៃ

៥៧

lgexxhrs

9rdXVABt';select pg_sleep (9) ; —

នៅថ្ងៃ

៥៨

lgexxhrs

WEB-INF\web.xml

នៅថ្ងៃ

៥៩

lgexxhrs

zSe4tkuh') ;select pg_sleep (9) ; —

នៅថ្ងៃ

៦០

lgexxhrs

/www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៦១

lgexxhrs

1'" () &%

នៅថ្ងៃ

៦២

lgexxhrs

r9HgnX9o') ) ;select pg_sleep (9) ; —

នៅថ្ងៃ

៦៣

lgexxhrs

http://www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៦៤

lgexxhrs

//www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយរបស់អ្នក

សូមឆ្លើយចម្លើយ​ជាខ្មែរទៅនឹង​សំណួរខាងលើ ។

ដើម្បីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

ឆ្លើយតាម Facebook