១១
មករា

Ly Sokunthira

ខ្មុំសូមសួរទៅអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា ជួយ​សរសេរ ក្នុង Textbox.afterupdate event សម្រាប់​ការពារ​ទិន្នន័យ​ពេលគេ​បញ្ចូល​ទៅ Duplicate (ជាភាសា​ខ្មែរ) ក្នុង C# or Access?

ចម្លើយរបស់អ្នក

សូមឆ្លើយចម្លើយ​ជាខ្មែរទៅនឹង​សំណួរខាងលើ ។

ដើម្បីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

ឆ្លើយតាម Facebook