១៣
មករា

Nit Ti No

តើមានបងប្រុស ឬ ក៏​បងស្រីណាដឹងអត់ថាថ្មLaptop Asus X450L មួយគ្រាប់ថ្លៃប៉ុន្មាន...???

ចម្លើយរបស់អ្នក

សូមឆ្លើយចម្លើយ​ជាខ្មែរទៅនឹង​សំណួរខាងលើ ។

ដើម្បីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

ឆ្លើយតាម Facebook