២០
មករា

laysokchea

សួស្តី ខ្ញុំ​មាន​បញ្ហា​មួយចង់សួរថា ហេតុអ្វីបានជា​កុំព្យូទ័រ​ខ្ញុំ​បើក​កម្មវិធី​ណាមួយ ស្រាប់តែបើកជា​កម្មវិធី Ms.wordទៅវិញ (Window 7) តើមានវិធីណាអាច​ឲ្យ​វាបើកកម្មវិធិដូចដើមវិញបានអត់?សូមអគុណ

ចម្លើយរបស់អ្នក

សូមឆ្លើយចម្លើយ​ជាខ្មែរទៅនឹង​សំណួរខាងលើ ។

ដើម្បីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

ឆ្លើយតាម Facebook