កុម្ភៈ

Gmail

សួរស្តីបង ខ្ញុំ​ចង់​សរសេរ​កម្មវិធី​ចាក់បទ​ចម្រៀង តើសេរសេរកួទដូចម្តេច ដើម្បី​ឲ្យ​លឺភ្លេង ប៉ុន្តែ​កុំ​ឲ្យ​លឺ​សំឡេង​? សូរអរគុណ!

ចម្លើយរបស់អ្នក

សូមឆ្លើយចម្លើយ​ជាខ្មែរទៅនឹង​សំណួរខាងលើ ។

ដើម្បីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

ឆ្លើយតាម Facebook