២៩
កុម្ភៈ

sengsoveasna

តើមានបងៗ ខ្ញុំ​ចង់បើកហាងលក់​កុំព្យូទ័រ តើ​ខ្ញុំ​ត្រូវរៀនមុខវិជ្ជា​កុំព្យូទ័រ​អ្វី​ខ្លះ ដើម្បី​អាច​យល់ច្បាស់​ពី​កុំព្យូទ័រ និងអាចក្លាយជាអ្នកជំនាញលក់​កុំព្យូទ័រ​

ចម្លើយ

chenda

សួស្តីប្អូន SengSoveasna ប្រសិនបើ​ប្អូនចង់បើកលក់​កុំព្យូទ័រ មុខវិជ្ផា​ដែល​ប្អូនគួររៀនគឺ​ផ្នែក​ជួសជុល​កុំព្យូទ័រ សម្រាប់ Course Outline នៃ​វគ្គ​នេះ http://training.antkh.com/computer_fundamental.aspx ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ប្អូនអាចមកទំនាក់ទំនងដល់ទីតាំងអាន-ANT ផ្ទាល់​តែម្តង ៕

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយរបស់អ្នក

សូមឆ្លើយចម្លើយ​ជាខ្មែរទៅនឹង​សំណួរខាងលើ ។

ដើម្បីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

ឆ្លើយតាម Facebook