២៤
មីនា

Lak Bunkhuoch

សួរស្តីបាទ ពីមុ​ន​ខ្ញុំ​ធ្លាប់​រៀននៅអាន តែ​ខ្ញុំ​បានបាត់ឯងសារមេរៀន នឹង source code តើ​ខ្ញុំ​អាចសុំសាលា copy ឯកសារ​ដែល​ខ្ញុំ​រៀនវិញបានទេ?

ចម្លើយ

chenda

បើខាងសាលាមានអាច Copy បាន ! តែឯកសាគ្រូកាលប្អូនរៀនខាងសាលា update ថ្មីៗ​អស់ហើយ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ប្អូនអាច​ទូរសព្ទ​ទំនាក់ទំនងលេខ ០១៦ ៦៦៦ ៦៥៣ ។

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយរបស់អ្នក

សូមឆ្លើយចម្លើយ​ជាខ្មែរទៅនឹង​សំណួរខាងលើ ។

ដើម្បីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

ឆ្លើយតាម Facebook