មេសា

SeanSomart

Bord របស់អ្នក​ជា​ប្រភេទ​bordជាប់តែ​នៅលើ​bord​គ្មាន​slot AGP​ទេ ។ នៅពេល​ដែល​VGAខូចតើអ្នកមានវិធីសាស្រ្តដោះស្រាយបែបណា?

ចម្លើយរបស់អ្នក

សូមឆ្លើយចម្លើយ​ជាខ្មែរទៅនឹង​សំណួរខាងលើ ។

ដើម្បីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

ឆ្លើយតាម Facebook