២១
មេសា

SOPHANAROATH LIM

បង​ខ្ញុំ​សុំសួរ១​សំណួរ app របស់​ខ្ញុំ​ត្រូវការ update ប៉ុន្តែ​វាមិន download ឲ្យ​សោះវាចេញតែ pending រហូត​តើអ្នកមានវិធីសាស្រ្តដោះស្រាយបែបណា?

ចម្លើយរបស់អ្នក

សូមឆ្លើយចម្លើយ​ជាខ្មែរទៅនឹង​សំណួរខាងលើ ។

ដើម្បីអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

ឆ្លើយតាម Facebook