ការពិភាក្សា​ពី​បញ្ហា​កុំព្យូទ័រ

ដើម្បី​សួរ​សំណួរ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

សួរដោយ yambros
១ ចម្លើយ
សួស្តី Ant ខ្ញុំ​ចង់​ឲ្យ​អ្នក​សរសេរ​អំពីការ​គ្រប់គ្រង​កុំព្យូទ័រ​ទាំងអស់​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ណាមួយ ដោយយើងអាចដឹងអំពីបុគ្គលិក​ណាមួយ​ធ្វើអ្វីលើ​កុំព្យូទ័រ កុំ​ឲ្យ​ធ្វើរឿងឥតប្រយោជន័ផ្សេងៗ ដូចជា​លេង Game, បើកមើល Website ផ្សេងៗ​ទៀតបានទេបង

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ yambros
១ ចម្លើយ
សួស្តីសំបុកអាយធី ខ្ញុំ​ចង់​ឲ្យ​អ្នក​សរសេរ​អំពីការ​គ្រប់គ្រង​កុំព្យូទ័រ​ទាំងអស់​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ណាមួយ ដោយយើងអាចដឹងអំពីបុគ្គលិក​ណាមួយ​ធ្វើអ្វីលើ​កុំព្យូទ័រ កុំ​ឲ្យ​ធ្វើរឿងឥតប្រយោជន័ផ្សេងៗ ដូចជា​លេង Game, បើកមើល Website ផ្សេងៗ​ទៀតបានទេបង

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ SIM_SANOUN
១ ចម្លើយ
​ខ្ញុំ​ចង់ Download Photoshop cs5 តែ​ខ្ញុំ​អត់ចេះទេ ។ ប្រសិនបើ​មានមិត្តណាចេះសូមជួយ​ណែនាំ​ផង ។ សូមអរគុណ...!

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ w_ch
១ ចម្លើយ
ចង់ conect iphone jol computer តើគេ ប្រើ software អ្វីដែរ . មាន មិត្តណាដិង ប្រាប់​ខ្ញុំ​ផង.

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ Manat Keo Roth
០ ចម្លើយ
​ខ្ញុំ​មាន​សំណួរ​មួយ​ដែល​ចង់សួរទៅបងៗ​ទាំងអស់​គ្នា​ថា ទូរស័ព្ទ​ខ្ញុំ​ម៉ាកSAMSUNG Galaxy Note ពី​ខ្ញុំ​ដំបូង​ខ្ញុំ​ប្រើ​MENU KHMER SHV E160L ពេលនេះ​ខ្ញុំ​ចង់ដូរទៅ​ប្រើ MENU KHMER SHV 160S វិញ ។ ហើយ​ខ្ញុំ​ចង់សួរថាតើ​ខ្ញុំ​អាចប្ដូរវាបានអត់ ។ បើសិនជាមានបងៗ​ណាដឹងសូមមេត្តាជួយប្រាប់​ខ្ញុំ​ផង ។ ខ្ញុំ​សូមអគុណទុកជាមុន ។

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ Manat Keo Roth
២ ចម្លើយ
តើ​ខ្ញុំ​អាច​ស្វែងរក Product Key របស់ Windows 8.1ដោយវិធីណា?បើសិនជាមានបងប្រុស ឬ​បងស្រីណាដឹងសូមមេត្តាជួយប្រាប់​ខ្ញុំ​ផង ។ ខ្ញុំ​សូមអគុណទុកជាមុន ។

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ Manat Keo Roth
២ ចម្លើយ
តើ​ខ្ញុំ​អាច​ស្វែងរក​Activate Windows 8.1ដោយវិធីណា?បើសិនជាមានបងប្រុស ឬ​បងស្រីណាដឹងសូមមេត្តាជួយប្រាប់​ខ្ញុំ​ផង ។ ខ្ញុំ​សូមអគុណទុកជាមុន ។

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ Nareoun
០ ចម្លើយ
សួស្តី ខ្ញុំ​មានចម្ងល់មួយចង់សួថាតើធ្វើម្តេចទើបអាច Remove Crawler Error ចេញ Index នៅ ក្នុង Bing Search engine បាន

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ chanthamsa
១ ចម្លើយ
សួរស្តី ខ្ញុំ​ចង់រៀន​វគ្គ HTML + HTML5 + Dreamweaver តើ​វគ្គ​នេះបើក​នៅពេល​ណា? សូមជួយប្រាប់ផង

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ John Blue
០ ចម្លើយ
តើអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​អាចប្រាប់បានទេថា ហេតុអ្វីបានជា Horizontally នៅ​ក្នុង Microsoft Excel មិន​ដំណើរ​ការ​? សូមអរគុណ!

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ