ការពិភាក្សា​ពី​បញ្ហា​កុំព្យូទ័រ

ដើម្បី​សួរ​សំណួរ សូមឡុកចូលទៅគណនីរបស់អ្នកជាមុនសិនដោយចុចត្រង់នេះ

សួរដោយ girl_online
២ ចម្លើយ
​កម្មវិធី​ដែល​ដាក់អេាយdown មាន serial number មកជាមួយផង​ដែល​

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ girl_online
០ ចម្លើយ
សួស្តីបងANT.laptop me មូ​ដែល​asusស្រាប់តែលែង​ស្គាល់ ទូរសព្ធពេលconnet jol .និង​មិនអាច​ប្រេីnokia pc suit ។ ហេីយ​ខ្ញុំ​មានdisk driver របស់វា តេី​ខ្ញុំ​អាចrestore ឬ​អាចជួសជុលបាន ឬ​ទេ​???សូមបងANTប្រាប់ពីគន្លីះដល់​ខ្ញុំ​ផង ។

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ Channan
០ ចម្លើយ
សូមបង ANT ជួយប្រាប់​ខ្ញុំ​ផង កុំព្យូរទ័ររបស់​ខ្ញុំ​ត្រូវបាន​គេបិទ Flash និង ដំឡើង Modem G3 ស្គាល់​សូមជួយប្រាប់​ខ្ញុំ​ផង

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ girl_online
០ ចម្លើយ
ស្វេងរក serearl number ជាមួយ http://www.allsoftinone.com/category

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ Vyra chentra
១ ចម្លើយ
តើfacebook មាន​មេរោគ​ដែរមែនអត់់?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ peang suy
១ ចម្លើយ
សួរស្ដី ANT ខ្ញុំ​មានចម្ងល់មួយចង់សួរដល់ ANT ទាក់ទងនឹង Wireless Modem Router (Tp-link) របស់​ខ្ញុំ​វា Error Username & password ធើ្វ​ឲ្យ​ខ្ញុំ Log In ចូល Router នេះលេងបាន ។ ខ្ញុំ​ចង់ Reset វាសារជាថ្មី តើពេល​ខ្ញុំ​ចុច Button Reset សាជាថ្មីហើយតើ​ខ្ញុំ​អាច​ធ្វើការ Log In ចូល​ជាមួយនឹង password & username ដែល Error នោះបានទេ?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ manith
១ ចម្លើយ
សួស្តី ANT ខ្ញំុចង់សួរថា ហេតុអ្វីបានជា Adobe Photoshop CS6 នៅពេល​ចុច Accept វាត្រូវការ Sign In ? តើត្រូវ Install Adobe CS6 ដោយរបៀបណា ?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ girl_online
០ ចម្លើយ
ការកាត់តរូបអាលូវមិនចំបាច់​ដំឡើង​កម្មវិធី​ជំនួយលើcomputerទេ.អាចកាត់តបានលើ internetដោយចូល web page www.livephotoshop.com

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ smart
០ ចម្លើយ
សួស្តី ANT ខ្្ញុំ ចង់បាន គណនី facebook ថ្មីមួយ តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច​ខ្លះ​?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ
សួរដោយ zocheat vong
១ ចម្លើយ
សួស្តី ANT ខ្ញុំ​ចង់សួរថា វគ្គ​សិក្សា Computer Networking មាន​សិក្សា ថ្ងៃ​ចន្ទ ដល់​ថ្ងៃ​សុក្រទេ?

នៅថ្ងៃ

ចម្លើយ