ផលិទ្ធផលថ្មីទើបមកដល់


Acer Aspire S3
តំលៃ ៖ 900$


Dell 4050
តំលៃ ៖ 550$


Transcan 32G
តំលៃ ៖ 40$


Transcan 1T(3.0)
តំលៃ ៖ 200$


Asus K43SA
តំលៃ ៖ 800$


Hp MediaSmart
តំលៃ ៖4000$

ផលិទ្ធផល

Sony VaioE
តំលៃ ៖1200$

Hp 13B
តំលៃ ៖ 800$

iMac 15x
តំលៃ ៖2100$

Dell Ins5420
តំលៃ ៖ 800$

Mous Slid
តំលៃ ៖ 20$

Asus J300K
តំលៃ ៖ 750$