សេចក្តីណែនាំ
មគ្គុទេសក៍លម្អិតស្តីពីរបៀបដើម្បីអនុវត្តការចលនាទាំងអស់

សាច់ដុំពាក់ព័ន្ធ
ការបង្ហាញសកម្មសំខាន់នៃសាច់ដុំ

ការដកដង្ហើម
តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីដកដង្ហើមខណៈពេលសម្តែងការធ្វើលំហាត់ប្រាណនេះ

កំហុសទូទៅ
ទាំងអស់នេះកំហុសទូទៅបំផុតដើម្បីត្រូវបានជៀសវាង

ផ្នែកបុរស

ផ្នែកស្រ្តី

១/​ ផ្នែកសាច់ដុំក្រោមខ្លៀក


២/​ ផ្នែកសាច់ដុំពោះ


៣/​ ផ្នែកសាច់ដុំដោះ


៤/​ ផ្នែកសាច់ដុំដៃ

១/​ ផ្នែកសាច់ដុំពោះ


២/​ ផ្នែកសាច់ដុំត្រកៀក


៣/​ ផ្នែកសាច់ដុំជើង


៤/​ ផ្នែកពង្រីកដើមទ្រូង

not support

       ទំនាក់ទំនង:

GYM Heng Club,ផ្លូវ: 598, ផ្ទះ: 33Aសង្កាត់: ភ្នំពេញថ្មី
ខ័ណ្ឌ: សែនសុខ,រាជធានី: ភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ: (+855) 98552515
 E-mail:Saraykim2013@gmail.com

ការគាំទ្រ: