ទំព័រដើម អំពីយើង ​​​ទំនាក់ទំនង ចុះឈ្មោះ អាស្រ័យដ្ដាន

MANU

  • image slider
  • 2
11 22
jquery carousel by WOWSlider.com v8.7
 
  show all  

ផ្សាយពានិជ្ចកម្ម

400*1000


Dell Alienware 17 | Promotion

$2,239

- Intel i7-7700HQ 2.80GHz Max 3.80GHz
- RAM: 16GB DDR4 = 32GB = $110
- HDD : 256GB (M.2-SSD) + 1TB
- 17.3" FHD (1920 x 1080), 4K Output

- Optical Drive: NO
- VGA 1: Intel HD Graphics 630
- VGA 2: NVIDIA GTX 1070 8GB


Dell Alienware 17 | Promotion

$2,239

- Intel i7-7700HQ 2.80GHz Max 3.80GHz
- RAM: 16GB DDR4 = 32GB = $110
- HDD : 256GB (M.2-SSD) + 1TB
- 17.3" FHD (1920 x 1080), 4K Output

- Optical Drive: NO
- VGA 1: Intel HD Graphics 630
- VGA 2: NVIDIA GTX 1070 8GB


Dell Alienware 17 | Promotion

$2,239

- Intel i7-7700HQ 2.80GHz Max 3.80GHz
- RAM: 16GB DDR4 = 32GB = $110
- HDD : 256GB (M.2-SSD) + 1TB
- 17.3" FHD (1920 x 1080), 4K Output

- Optical Drive: NO
- VGA 1: Intel HD Graphics 630
- VGA 2: NVIDIA GTX 1070 8GB

 
    show all  

MSI GT83VR 7RF Titan SLI, 2017

$4,999

- Intel i7-7820HK 2.90GHz Max 3.90GHz
- RAM : 32GB DDR4 = 64GB = $200
- HDD : 512GB Super Raid 4 (PCIe) + 1TB
- 18.4" FHD (1920x1080), Anti-glare
- Optical Drive: BlueRay/DVD-RW
- VGA 1 : Intel HD Graphics 630
- VGA 2 : NVIDIA GTX 1080 8GB SLI (16GB)


MSI GT83VR 7RF Titan SLI, 2017

$4,999

- Intel i7-7820HK 2.90GHz Max 3.90GHz
- RAM : 32GB DDR4 = 64GB = $200
- HDD : 512GB Super Raid 4 (PCIe) + 1TB
- 18.4" FHD (1920x1080), Anti-glare
- Optical Drive: BlueRay/DVD-RW
- VGA 1 : Intel HD Graphics 630
- VGA 2 : NVIDIA GTX 1080 8GB SLI (16GB)


MSI GT83VR 7RF Titan SLI, 2017

$4,999

- Intel i7-7820HK 2.90GHz Max 3.90GHz
- RAM : 32GB DDR4 = 64GB = $200
- HDD : 512GB Super Raid 4 (PCIe) + 1TB
- 18.4" FHD (1920x1080), Anti-glare
- Optical Drive: BlueRay/DVD-RW
- VGA 1 : Intel HD Graphics 630
- VGA 2 : NVIDIA GTX 1080 8GB SLI (16GB)

 
    show all  

ផ្សាយពានិជ្ចកម្ម

400*1000


Predator 17 | Promotion!

$1,999

- Intel i7-6700HQ 2.60GHz Max 3.50GHz
- RAM : 16GB DDR4 = 32GB = $110
- HDD : 128GB (M.2-SSD) + 1TB
- 17.3" FHD (1920 x 1080), IPS G-SYNC
- Optical Drive: DVD-RW
- VGA 1 : Intel HD Graphics 530
- VGA 2 : NVIDIA GTX 1070 8GB


Predator 17 | Promotion!

$1,999

- Intel i7-6700HQ 2.60GHz Max 3.50GHz
- RAM : 16GB DDR4 = 32GB = $110
- HDD : 128GB (M.2-SSD) + 1TB
- 17.3" FHD (1920 x 1080), IPS G-SYNC
- Optical Drive: DVD-RW
- VGA 1 : Intel HD Graphics 530
- VGA 2 : NVIDIA GTX 1070 8GB


Predator 17 | Promotion!

$1,999

- Intel i7-6700HQ 2.60GHz Max 3.50GHz
- RAM : 16GB DDR4 = 32GB = $110
- HDD : 128GB (M.2-SSD) + 1TB
- 17.3" FHD (1920 x 1080), IPS G-SYNC
- Optical Drive: DVD-RW
- VGA 1 : Intel HD Graphics 530
- VGA 2 : NVIDIA GTX 1070 8GB

 
    show all  
   

ASUS STRIX GL553VE

$1,295

- Intel i7-7700HQ 2.80GHz Max 3.80GHz
- RAM : 8GB DDR4 = 16GB = $55
- HDD : 1TB = 1,000GB
- 15.6" FHD (1920 x 1080)
- Optical Drive: DVD-RW
- VGA 1 : Intel HD Graphics 630
- VGA 2 : NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB


ASUS STRIX GL553VE

$1,295

- Intel i7-7700HQ 2.80GHz Max 3.80GHz
- RAM : 8GB DDR4 = 16GB = $55
- HDD : 1TB = 1,000GB
- 15.6" FHD (1920 x 1080)
- Optical Drive: DVD-RW
- VGA 1 : Intel HD Graphics 630
- VGA 2 : NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB


ASUS STRIX GL553VE

$1,295

- Intel i7-7700HQ 2.80GHz Max 3.80GHz
- RAM : 8GB DDR4 = 16GB = $55
- HDD : 1TB = 1,000GB
- 15.6" FHD (1920 x 1080)
- Optical Drive: DVD-RW
- VGA 1 : Intel HD Graphics 630
- VGA 2 : NVIDIA GTX 1050 Ti 4GB

 
    show all  
   

Macbook 12", Series 2015

$959

- 1.1 GHz Intel Core M Dual-Core
- RAM : 8GB of 1866 MHz LPDDR3
- HDD : 256GB PCIe
- Retina display: 12" IPS (2304 x 1440)
- VGA : Intel HD Graphics 515
- Weight : 0.92 Kg | Color : Grey & Gold
- Mac OS X 10.10, Yosemite
- Note : Condition 99% (In Box)


Macbook 12", Series 2015

$959

- 1.1 GHz Intel Core M Dual-Core
- RAM : 8GB of 1866 MHz LPDDR3
- HDD : 256GB PCIe
- Retina display: 12" IPS (2304 x 1440)
- VGA : Intel HD Graphics 515
- Weight : 0.92 Kg | Color : Grey & Gold
- Mac OS X 10.10, Yosemite
- Note : Condition 99% (In Box)


Macbook 12", Series 2015

$959

- 1.1 GHz Intel Core M Dual-Core
- RAM : 8GB of 1866 MHz LPDDR3
- HDD : 256GB PCIe
- Retina display: 12" IPS (2304 x 1440)
- VGA : Intel HD Graphics 515
- Weight : 0.92 Kg | Color : Grey & Gold
- Mac OS X 10.10, Yosemite
- Note : Condition 99% (In Box)

 
    show all  
   

HP OMEN 15 | Promotion!

$1,199

- Intel i7-7700HQ 2.80GHz Max 3.80GHz
- RAM : 8GB DDR4 = 16GB = $55
- HDD : 1TB = 1,000GB
- 15.6" FHD Anti Glare (1920x1080), IPS
- Optical Drive : NO
- VGA 1 : Intel HD Graphics 630
- VGA 2 : NVIDIA GTX 1050Ti Upto 8GB


HP OMEN 15 | Promotion!

$1,199

- Intel i7-7700HQ 2.80GHz Max 3.80GHz
- RAM : 8GB DDR4 = 16GB = $55
- HDD : 1TB = 1,000GB
- 15.6" FHD Anti Glare (1920x1080), IPS
- Optical Drive : NO
- VGA 1 : Intel HD Graphics 630
- VGA 2 : NVIDIA GTX 1050Ti Upto 8GB


HP OMEN 15 | Promotion!

$1,199

- Intel i7-7700HQ 2.80GHz Max 3.80GHz
- RAM : 8GB DDR4 = 16GB = $55
- HDD : 1TB = 1,000GB
- 15.6" FHD Anti Glare (1920x1080), IPS
- Optical Drive : NO
- VGA 1 : Intel HD Graphics 630
- VGA 2 : NVIDIA GTX 1050Ti Upto 8GB


COPYRIGHT@2017 BY PICH AMRET

EMAIL:pichamret@gmail.com