សូមទូរសព្ទមក 010 666653 វគ្គ​បើក​ថ្មី
C/C++
៣០ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៥:៣០ - ១៧:០០)
Adobe Photoshop
២១ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥:៣០ - ១៧:៣០)
Website Design with CSS + Bootstrap
២១ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣:៣០ - ១៥:៣០)
C/C++
២៣ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
C/C++
៣០ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១១:០០ - ១២:១៥)
PHP and MySQL
២១ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥:៣០ - ១៧:៣០)
Computer Network
២១ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៣:៣០ - ១៥:៣០)
C# Database
៣០ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ១៨:០០ - ១៩:៣០)
Website Design with CSS + Bootstrap
២៣ មករា (ច័ន្ទ - សុក្រ ០៨h០០-០៩h៣០)
PHP and MySQL
១៤ មករា (សៅរ៍ - អាទិត្យ ១៥h៣០-១៧h៣០)
ស្នាដៃ​សិស្ស​នៅ អាន
Windows Phone
Windows Phone ស្នាដៃ​ជាច្រើន​ទៀត
របៀប​បង្កើត Virtual Desktop នៅ​ក្នុង Windows 10
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅ​ក្នុង Windows 10 មានបនែ្ថមនៅ Feature មួយ គឺ Task Vies ​ដែល​លោកអ្នក​អាច​ធ្វើការ​បង្កើត​នៅ​ផ្ទាំង Desktop បាន​ច្រើន​នឹងកាន់តែ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការបែកចែក​ការងារ​ ​ព្រោះ​ថាការ​បង្កើត​នូវ​ virtual desktop ​នីមួយៗ​វាមាន​លក្ខណៈ​ឯករាជ្យ​ដែល​មិនប៉ះពាល់ដល់​ការងារ​ដទៃ​ទៀត លើសពីនេះ​លោកអ្នក​អាច Move ​ផ្ទាំង​​ការងារ​ដែល​កំពុង​ធ្វើពីមួយទៅមួយទៀត​យ៉ាង​រហ័ស​ផងដែរ ។
៣​ដំណាក់​កាល​ក្នុង​ការបិទ Windows Update របស់ Windows 10
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ចំពោះការ​ប្រើ​ប្រាស់ Windows 10 ​លោកអ្នក​តែងតែមាន​បញ្ហា​ជាមួយនឹង Windows ទាមទា​ឲ្យ​ធ្វើការ Update ​រៀងរាល់​ពេល Shutdown និង Restart ​ដែល​ត្រូវ​ចំណាយ​ពេលយូរ​ក្នុង​ការរង់ចំា ដើម្បី​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ Update ចប់ ។
ការ​ប្រើ​ប្រាស់ Material Icon របស់ Google
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Icon គឺជាសោភណ្ឌ័ភាពមួយ​ដែល​ Designer ភាគ​ច្រើន​តែងតែ​ប្រើ​ប្រាស់​ វា ដើម្បី​បង្កើត​ភាពទាក់ទាញនៅ​ក្នុង​គេហទំព័ររបស់ខ្លួន ។
អត្ថបទជាច្រើនទៀត
ផលិតផលកុំព្យូទ័រ​ជាច្រើន​ទៀត