ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១

កាន់តែ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការលាក់ folder ជាមួយ notepad
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កុំព្យូទ័រ លោកអ្នក​តែងតែបារម្ភ​ជាមួយនឹង​ការទុកដាក់ឯកសារ ខ្លាចអ្នកផ្សេងបើក copy ឬ លុបចោល ដូចេ្នះហើយ​លោកអ្នក​ច្រើន​រកវិធី​ណាមួយ ដើម្បី​ការពារ​ឯកសារ​ដូចជា​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ជាដើម ។
សិស្ស​ការពារ Assignment ផ្នែក Web Design
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា HTML និង CSS នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៦ វេលា​ម៉ោង ១០:០០ ដល់ ១១:៣០ ព្រឹក នៅទីតាំងថ្មី សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន​ ។
​គ្រប់គ្រង Mouse តាមរយៈ C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
រៀបរៀងដោយ៖ លោក សំ កក្កដា នាយក​ទស្សនាវដ្ដី និង​ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT
​បង្កើត Pie Chart តាមរយៈ C++
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
រៀបរៀងដោយ៖ លោក សំ កក្កដា នាយក​ទស្សនាវដ្ដី និង​ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT
គម្រូ Assignment សិស្ស​ការពារ​ផ្នែក Web & Software Development
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​នេះជា HomePage ​គំរូ សម្រាប់​វគ្គ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ Assignment នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ៍ ទី ១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ វេលា​ម៉ោង ១០h០0 នាទី ដល់ ១១h៣0 នាទី​ព្រឹក ។
​គំរូ Assignment សិស្ស​ដែល​បាន​ការពារ​រួច​ផ្នែក Graphic Design
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​នេះជា HomePage ​គំរូ សម្រាប់​វគ្គ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ Assignment នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ៍ ទី ១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ វេលា​ម៉ោង ០៩h០0 នាទី ដល់ ១០h៣0 នាទី​ព្រឹក ។
សិស្ស​ការពារ Assignment ផ្នែក Software Development & Web Development
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា C# Begining , C# Database , HTML , CSS និង PHP នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ វេលា​ម៉ោង ១០:០០ ដល់ ១១:៣០ ព្រឹក នៅទីតាំងថ្មី សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ។
សិស្ស​ការពារ Assignment ផ្នែក Graphic Design
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា Adobe Photoshop នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ៍ ទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ វេលា​ម៉ោង ០៩:០០ ដល់ ១០:៣០ ព្រឹក នៅទីតាំងថ្មី សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ។