ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១

Record Screen កុំព្យូទ័រ​ជា​ទម្រង់ GIF មានចលនា
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
លោកអ្នក​បាន​ស្គាល់​ច្រើន​មកហើយ​នូវ​កម្មវិធី​សម្រាប់ Record Screen ​កុំព្យូទ័រ​របស់​លោកអ្នក ប៉ុន្តែ​ថ្ងៃ​នេះ​ទស្សនាវដ្ដី​អាន-ANT នឹង​ធ្វើការ​បង្ហាញ​លោកអ្នក​ពីការ Record Screen ​កុំព្យូទ័រ​បន្ទាប់មក​រក្សាទុក​ឯកសារនោះជា​ទម្រង់ GIF ដែល​មានចលនា ។
សិស្ស​ការពារ Assignment បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Graphic នៅអាន-ANT
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់​និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា Adobe Photoshop នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី៣០ ខែឩសភា ឆ្នាំ​២០១៦ វេលា​ម៉ោង 0៩:០០ ដល់ ១០:០០ ព្រឹក នៅទីតាំងថ្មី សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ។
សិស្ស​ការពារ Assignment បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Programming និង Web នៅអាន-ANT
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់​និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា C/C++ , C# Begining និង HTML,CSS នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី៣០ ខែឩសភា ឆ្នាំ​២០១៦ វេលា​ម៉ោង ១០:០០ ដល់ ១១:៣០ ព្រឹក នៅទីតាំងថ្មី សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន​ ។
​ផ្ញើ​សារ SMS ទៅកាន់​ក្រុមគ្រួសារ មិត្តភក្តិ មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ ដោយមិនចាំបាច់មាន​ទូរសព្ទ​ដៃ និងមិនបាច់មានទឹកប្រាក់
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
នៅពេល​ដែល​អ្នកត្រូវការ​ផ្ញើ​សារ​ទៅកាន់​មិត្តភក្ក័ រឺ ក្រុមគ្រួសារ​ជាចំបាច់ ប៉ុន្តែ​មិនមានទូសព្ទ័ដៃ ឬ​ក៏​គ្មាន​ទឹកប្រាក់ពេល​ខ្លះ​អ្នក​មិនដឹង​ថាត្រូវធ្វើ​យ៉ាង​ណាទេ ។
ការ​បង្កើត Web Browser នៅ​ក្នុង Window Form
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
យោង​ទៅតាម​ស្ថានភាពនៃការ​ប្រើ​ប្រាស់ Internet សព្វ​ថ្ងៃ​មាន​បច្ចេកវិទ្យា​ជា​ច្រើន ដែល​ទាក់ទងនឹងការ​ប្រើ​ប្រាស់​ភាសាយកមក​បង្កើត​គេហទំព័រ​ដូចជា​ C#, VB.NET និងភាសា​ដទៃ​ទៀត​ដែល​អ្នក​បង្កើត​គិតថាងាយស្រួយ​ក្នុង​ការ​បង្កើត ។