ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១

​គំរូ Assignment សិស្ស​ដែល​បាន​ការពារ​រួច​ផ្នែក Graphic Design
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​នេះជា HomePage ​គំរូ សម្រាប់​វគ្គ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ Assignment នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ៍ ទី ១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ វេលា​ម៉ោង ០៩h០0 នាទី ដល់ ១០h៣0 នាទី​ព្រឹក ។
សិស្ស​ការពារ Assignment ផ្នែក Software Development & Web Development
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា C# Begining , C# Database , HTML , CSS និង PHP នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ វេលា​ម៉ោង ១០:០០ ដល់ ១១:៣០ ព្រឹក នៅទីតាំងថ្មី សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ។
សិស្ស​ការពារ Assignment ផ្នែក Graphic Design
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​មុខវិជ្ផា Adobe Photoshop នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ៍ ទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០១៥ វេលា​ម៉ោង ០៩:០០ ដល់ ១០:៣០ ព្រឹក នៅទីតាំងថ្មី សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ។
​គំរូ​ស្នាដៃសិស្ស​នឹងត្រូវ​ការពារ Assignment នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី 0៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សួស្តីអ្នក​ទាំងអស់​គ្នា​នេះជា HomePage ​គំរូ សម្រាប់​វគ្គ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​សិស្ស​ដែល​នឹងត្រូវ​ការពារ Assignment នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី ០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥ វេលា​ម៉ោង ០៩h០0 នាទី ដល់ ១០h៣0 នាទី​ព្រឹក ។
​កម្មវិធី អានផេឌៀ ២០១៦
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ចុចទីនេះ ដើម្បី​ធ្វើការ Download កម្មវិធី ANT Pedia ដោយឥតគិតថ្លៃ http://antkh.com/antpedia
Cascading Style Sheet (CSS)
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Cascading Style Sheet (CSS) គឺជា​ប្រភេទ Style Sheet language ​សម្រាប់​​​បន្ថែម​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​ទៅ​ឲ្យ markup language ។
សិស្ស​ការពារ Assignment ផ្នែក Web Design, Web Development & Prgoramming
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សេចក្តី​ជូនដំណឹងដល់ សិស្ស និស្សិត ទាំងអស់​ឲ្យ​បានជ្រាបថា ថ្នាក់​បណ្តុះបណ្តាលអាន-ANT នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី ការពារ​ស្នាដៃរបស់និស្សិត ដែល​បាន​បញ្ចប់​វគ្គ​សិក្សា​ផ្នែក Web Design & Prgoramming នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៥ វេលា​ម៉ោង ០៩:០០ ដល់ ១០:៣០ ព្រឹក នៅទីតាំងថ្មី សូមទំនាក់ទំនង​ផ្នែក​សួរ​ព័ត៌មាន ។
របៀបលាក់ឯកសារ​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​រូបភាព​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ពីមុន​លោកអ្នក​តែងតែលាក់ File នៅ​ក្នុង​កុំព្យូទ័រ​ដោយផ្លាស់ប្ដូរ​នូវ Attribute របស់ File ​ទាំងនោះ​នៅ​ក្នុង Windows ប៉ុន្តែ​ការលាក់បែបនេះ​លោកអ្នក​នៅតែអាចមើល File ​ទាំងនោះ​បាន នៅពេល​ដែល​អ្នក​កំណត់ Folder Option របស់​កុំព្យូទ័រ​ឲ្យ Show Hidden Files, Folders and Drives ។