ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី១

​បង្កើត Setup សម្រាប់ Windows Forms Apps នៅ​ក្នុង VS2015
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ជាការចាំបាច់ណាស់​ដែល Programmer (អ្នក​បង្កើត​កម្មវិធី​) ​សម្រាប់​កុំព្យូទ័រ​ត្រូវចេះពីរបៀប​ក្នុង​ការ​រៀបចំ និងវិចខ្ចប់​កម្មវិធី​របស់ខ្លួន​ដែល​បាន​បង្កើត​ទៅ​ឲ្យ user ក្នុង​ការយកទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​លើ​កុំព្យូទ័រ​របស់​ពួកគេ ។
ស្វែងយល់ពីការ Print ជាមួយ C# និង VB.NET
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ក្នុង​លេខនេះយើងនឹង​បង្ហាញ​ពីរបៀប​ក្នុង​ការ​បង្កើត​កម្មវិធី​សម្រាប់ print ឯកសារជាមួយម៉ាស៊ីនព្រីន ដោយ​ប្រើ VB.NET និង C# (​លោកអ្នក​អាច​ប្រើ​មួយណា​ក៏​បាន) ។
​បង្កើត​កម្មវិធី​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ដោយស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ពេល​ដែល​កុំព្យូទ័រ​បើក
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ជាគន្លឹះ​ខ្លះ​ៗ​ក្នុង​ការ​បង្កើត​កម្មវិធី​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​ដំណើរ​ការ​នៅលើ Microsoft Windows ។
ស្វែងយល់ពីវិធី​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​គេហទំពរ័អាច Search បាន​នៅលើ Google
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ប្រហែល​លោកអ្នក​មួយចំនួនបានដឹង​ខ្លះ​ៗ​រួចមកហើយ ពីការដាក់​ឲ្យ​គេហទំព័ររបស់​លោកអ្នក​អាច Search បាននៅតាមអ៊ីនធឺណែត ដើម្បី​ឲ្យ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​និង ដើម្បី​ទាក់ទាញអ្នកទស្សនា​ឲ្យ​បាន​ច្រើន ឥឡូវនេះយើង​ខ្ញុំ​សូមលើកយកវិធីងាយៗ ដោយ​គ្រាន់តែ​លោកអ្នក​អនុវត្តន៍តាមលក្ខខណ្ឌបី​ក្នុង​ការ​សរសេរ​កូដគឺ ប្រីប្រាស់ title, ប្រើ​ប្រាស់ meta និង​ចុងក្រោយ​គឺប្រីប្រាស់ alt ។
ការ​បង្កើត Partition តាម Command Prompt
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ការ​បង្កើត partition គឺជាការបែងចែកនៅ Drive របស់ Hard disk ​ដែល​គេ​បង្កើត​សម្រាប់​ផ្ទុក​នូវ Windows ឬ​ឯកសារផ្សេង (Drive C , D.) ហើយគេអាច​បង្កើត​បន្ថែម Drive នោះបានថែមទៀត ដោយ​គ្រាន់តែ​ចូល​ទៅកាន់ Disk Management ដើម្បី​ធ្វើការ​ចែក Drive ​បន្ថែម​ទៀត ។