ផ្សេងៗ ទំព័រទី១

បទវិភាគ ៖ ប្រៀបធៀប Android Market និង App Store
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
សម្រាប់ទូរសព្ទដៃ iPhone និង Google’s Android មិនថាអ្នកប្រើប្រាស់ ឬ អ្នកអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី​សម្រាប់ទូរសព្ទដៃ​ប្រភេទទាំង២នោះ តែងតែពិភាក្សាពីហេតុផលថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេជ្រើសរើស Android ឬ iOS សម្រាប់​ការប្រើប្រាស់ ឬការងាររបស់ខ្លួន ។
បទវិភាគ ៖ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និង ទូរគមនាគមន៍​សម្រាប់​ប្រទេស​កំពុង​អភិឌ្ឍន៍
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា និង ទូរគមនាគមន៍ (ICT) បានប្រែក្លាយជាឧបករណ៍​ដ៏មានឥទ្ធិពល​ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស ជាពិសេសវាក៏គួរតែត្រូវបានពង្រឹង និង យកចិត្តទុកដាក់បំផុត​សម្រាប់ប្រទេស​ដែលស្ថិតនៅ​ក្នុងការអភិឌ្ឍន៍ដូចជា ប្រទេសកម្ពុជាយើងជាដើម ។
1