ព័ត៌មានវិទ្យា ទំព័រទី៧

ស្វែងយល់ពីការ​ប្រើ​ប្រាស់ Button ជាមួយនឹង Bootstrap
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
តើ​លោកអ្នក​បាន​ស្គាល់ ឬ​ក៏​ធ្លាប់​បាន​ឮ​អំពី Bootstrap ដែរ ឬ​ទេ​? Bootstrap គឺជា library របស់ CSS ​ដែល​មានការពេញ​និយម​បំផុត​នៅ​ក្នុង web interface ​ដែល​វាបង្ករភាព​ងាយស្រួល និងជួយដល់ការ រចនា website ​ឲ្យ​មានភាពស្រស់​ស្អាត និង develop ​លឿន​ជាងមុន ។
របៀបប្ដូរ​ទំហំ​អក្សរ នៃតួអក្សរដំបូង និងបន្ទាត់ដំបូង
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
លោកអ្នក​ប្រហែលជា​កំពុង​ស្វែងរក​វិធី​ក្នុង​ការប្ដូរ​ទំហំ​អក្សរ តួអក្សរដំបូងនៅ​ក្នុង អត្ថបទរបស់​លោកអ្នក ដើម្បី​ជាការទាក់ទាញនៅ​ក្នុង​ webpage ​របស់អ្នក ។
របៀបធ្វើ Style background នៅ​ក្នុង Webpage (CSS3)
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ការ​ប្រើ​ប្រាស់ style នៅ​ក្នុង​ webpage របស់​លោកអ្នក​គឺមាន​សារៈ​សំខាន់​ណាស់ សម្រាប់ ជាការទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកទស្សនា ។
របៀបធ្វើ Scroll To Top ជាមួយនឹង jQuery
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
ថ្ងៃ​នេះអានយើង​ខ្ញុំ​សូមលើកយកពីរបៀបធ្វើ Scroll To Top ​ជាមួយនឹង jQuery មក​បង្ហាញ​ជូន​លោកអ្នក ។
របៀបធ្វើ Responsive Menu កូដ HTML និង CSS
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
បច្ចុប្បន្ន​នេះ ការធ្វើ​ឲ្យ website ​ដែល​មាន responsive គឺជាការទាញចំណាប់អារម្មណ៍​របស់អ្នក​ទស្សនា លើគេហទំព័រ ។
សញ្ញាអ្វី​ខ្លះ​ដែល​បញ្ជាក់​ថា Hard Disk របស់​លោកអ្នក​កំពុង​ប្រឈមនឹង​បញ្ហា​
អត្ថបទ/គន្លឹះ |
Hard disk គឺជាកន្លែង​សម្រាប់​ផ្ទុករាល់ Software ផ្សេងៗ​ដូចជា Windows ​កម្មវិធី​ដែល​ដំឡើង​នៅលើ​កុំព្យូទ័រ នឹងរាល់ឯកសារផ្សេងៗ​ទៀត​ដែល​ hard disk មានតូនាទី​សម្រាប់​ផ្ទុកវា ដូចេ្នះ​នៅពេល​ដែល​វាមាន​បញ្ហា​វាធ្វើ​ឲ្យ​កុំព្យូទ័រ​ដើរយឺត​ដូចជា​ការ​ដំឡើង​កម្មវិធី និង បើក​កម្មវិធី​រៀងយឺត​ជាងមុន ។